Marknadsföring på stan - vad gäller?

4
Kan jag gå runt och göra kundintervjuer överallt på stan - eller måste jag ha några tillstånd?

Vad gäller i en galleria - måste jag inhämta tillstånd från ansvarig person?

Sammanlagt kommer det att göras ca 100 intevjuer.Mvh Carina
355
1
marknadsundersökningar: [br]"Alla sådana undersökningar är beroende av allmänhetens förtroende; att man litar på att undersökningar utförs [br]hederligt och objektivt och att de inte är påträngande eller obehagliga för den som intervjuas. Allmänhetens [br]frivilliga medverkan är en förutsättning för hela undersökningsverksamheten. Dess förtroende behöver stöd av [br]yrkesetiska regler som anger hur marknadsundersökningar skall utföras." [br]nästa avsnitt: [br]"Varje enskild person har alltid ansvar för att övriga medarbetare, som vad de känner till har någon funktion i [br]samband med marknadsundersökningar, är medvetna om och förstår de Internationella Reglernas [br]grundläggande principer. De måste på alla sätt anstränga sig för att få organisationen som helhet att följa [br]Reglerna." [br]"Förhållningsregler [br]A. Allmänt [br]1. Marknadsundersökningar skall alltid genomföras objektivt och i överensstämmelse med vedertagna [br]vetenskapliga principer. [br]2. Marknadsundersökningar skall alltid följa de nationella och internationella lagar som gäller i de länder som [br]berörs. [br]B. Intervjupersoners rättigheter [br]3. Intervjupersoners medverkan i en marknadsundersökning är helt frivillig genom alla dess stadier. De får inte [br]vilseledas när de ombeds att delta. [br]4. Intervjupersonen skall garanteras strikt anonymitet. Om intervjupersonen på undersökarens begäran har [br]givit tillåtelse till att uppgifter vidarebefordras i en form där intervjupersonen kan identifieras [br](a) skall intervjupersonen först ha fått veta till vem informationen skall lämnas ut och för vilka ändamål den [br]skall användas; likaså [br](b) skall undersökaren tillförsäkra att informationen inte kommer att användas för något annat ändamål än [br]undersökningens och att mottagaren av informationen har åtagit sig att följa dessa Internationella Regler. [br]5. Undersökaren skall vidta alla rimliga försiktighetsmått för att tillförsäkra att intervjupersonen varken lider [br]skada eller åsamkas obehag till följd av sin medverkan i en marknadsådersökning. [br]6. Undersökaren skall iaktta särskild omsorg vid intervjuer med barn och ungdomar. Förälder eller ansvarig [br]vuxen skall få information om vad saken gäller och ge sitt tillstånd innan barn intervjuas. [br]7. Intervjupersonen skall få veta (i normala fall innan intervjun börjar) om observationsteknik eller [br]bandinspelning används, utom när sådan utrustning används på allmän plats. Om intervjupersonen begär det, [br]måste hela eller del av inspelningen förstöras eller suddas ut. Intervjupersonens anonymitet får inte kränkas [br]genom sådana metoder. [br]8. Intervjupersonen måste utan svårighet kunna kontrollera undersökarens identitet och behörighet. [br]C. Marknadsundersökares yrkesetiska skyldigheter [br]9. Marknadsundersökare får, varken medvetet eller av ovarsamhet, uppträda så att det kan skada [br]marknadsundersökningsbranschens anseende eller leda till att den förlorar allmänhetens förtroende. [br]10. Marknadsundersökare får inte lämna vilseledande uppgifter om sin egen eller sin organisations kompetens [br]och erfarenhet. [br]11. Marknadsundersökare får inte oberättigat kritisera eller förtala sina konkurrenter. [br]12. Marknadsundersökare skall alltid bemöda sig om att utforma kostnadseffektiva undersökningar på fullgod [br]kvalitetsnivå och att genomföra dem i enlighet med den undersökningsplan som har godkänts av [br]uppdragsgivaren. [br]13. Marknadsundersökare skall försäkra sig om att allt undersökningsmaterial förvaras på betryggande sätt. [br]14. Marknadsundersökare får inte medvetet tillåta spridning av slutsatser från en marknadsundersökning som [br]inte har tillräcklig täckning i framkomna data. De måste alltid vara beredda att lämna den tekniska information [br]som behövs för bedömning av publicerade uppgifters riktighet. [br]15. Marknadsundersökare får i samband med undersökningsarbete inte vidta någon som helst åtgärd som inte [br]tillhör undersökningen, t ex uppbyggnad av databas med data om individer i syfte att användas för [br]direktmarknadsföring eller säljfrämjande aktiviteter. Alla sådana aktiviteter skall i vad som avser både [br]organisation och genomförande alltid hållas tydligt åtskilda från marknadsundersökningar. [br]D. Marknadsundersökares och uppdragsgivares ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. [br]16. Rättigheter och skyldigheter regleras i allmänhet i ett skriftligt avtal mellan undersökaren och [br]uppdragsgivaren. Om det har avtalats i förväg kan parterna göra ändringar i det som stadgas i artikel 19-23 i [br]regelsamlingen; övriga regler får inte ändras. Marknadsundersökningar måste dessutom alltid genomföras i [br]enlighet med god affärssed. [br]17. Marknadsundersökaren skall informera uppdragsgivaren om en undersökning som skall genomföras är tänkt [br]att ingå i en omnibus eller syndikerad undersökning tillsammans med uppdrag för andra företag; däremot får [br]de andra uppdragsgivarnas identitet inte avslöjas. [br]18. Marknadsundersökaren skall så tidigt som möjligt informera uppdragsgivaren när någon del av det avtalade [br]arbetet lämnas ut till en underleverantör eller konsult utanför undersökarens företag; uppdragsgivaren har då [br]rätt att få veta vem underleverantören är. [br]4 [br]19. Uppdragsgivaren har inte utan särskilt avtal exklusiv rätt till marknadsundersökarens eller hans företags [br]tjänster. I sitt arbete för olika uppdragsgivare måste marknadsundersökaren emellertid försöka undvika [br]intressekonflikter mellan tjänster och olika uppdragsgivare. [br]20. Följande undersökningsmaterial förblir uppdragsgivarens egendom och får inte av marknadsundersökaren [br]delges tredje part utan uppdragsgivarens tillstånd: [br](a) uppdragsbeskrivningar, bakgrundsmaterial, specifikationer och annan information som lämnas av [br]uppdragsgivaren [br](b) data och resultat från marknadsundersökningen (utom när den är syndikerad eller har utförts för att ge [br]flera uppdragsgivare tillgång till samma data). [br]Uppdragsgivaren har emellertid ingen rätt att få reda på uppgiftslämnares namn och adresser om de inte har [br]givit marknadsundersökaren uttryckligt tillstånd till detta. (Detta krav kan inte avtalas bort enligt artikel 16). [br]21. Om ingenting annat uttryckligen har avtalats, förblir följande undersökningsmaterial marknadsundersökarens [br]egendom: [br](a) Förslag till marknadsundersökningar och offerter (om de inte har betalats av uppdragsgivaren). [br]Uppdragsgivaren får inte föra dem vidare till tredje part, med undantag för konsult som uppdragsgivaren har [br]engagerat för projektet (om inte konsulten också arbetar för konkurrent till marknadsundersökaren). I [br]synnerhet får sådana förslag och offerter inte användas av uppdragsgivaren för att påverka [br]undersökningsförslag och offerter från andra marknadsundersökare. [br](b) Innehållet i rapport från en syndikerad marknadsundersökning eller en undersökning som har genomförts [br]för flera uppdragsgivare, där det klart framgår att resultatrapporterna är till salu eller kan abonneras. [br]Uppdragsgivaren får inte utan marknadsundersökarens tillstånd delge tredje part resultat från sådana [br]undersökningar (utom till egna konsulter och rådgivare). [br](c) Allt annat undersökningsmaterial som har tagits fram av marknadsundersökaren (med undantag för [br]rapporter till enskilda uppdragsgivare liksom undersökningsplaner och frågeformulär för vilka [br]utvecklingskostnaden har betalts av uppdragsgivaren). [br]22. Marknadsundersökaren skall förvara sådant material på yrkesmässigt vedertaget sätt under så lång tid som [br]är rimligt efter det undersökningen har avslutats. På begäran skall undersökaren kunna förse uppdragsgivaren [br]med extra kopior av sådant material, försåvitt det inte innebär brott mot anonymitets eller sekretesskrav [br](artikel 4), att det sker inom den avtalade tidsgränsen för förvaring och att uppdragsgivaren är villig att betala [br]en rimlig kostnad för kopiorna. [br]23. Marknadsundersökaren får inte för tredje part avslöja uppdragsgivarens identitet (om inte laglig förpliktelse [br]föreligger) eller lämna ut någon konfidentiell information om dennes affärer utan uppdragsgivarens tillstånd. [br]24. Marknadsundersökaren skall på begäran låta uppdragsgivaren göra kontroller av fältarbetets och [br]databehandlingens kvalitet, förutsatt att uppdragsgivaren står för eventuell extrakostnad. Alla sådana kontroller [br]måste ske i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 4. [br]25. Marknadsundersökaren skall förse uppdragsgivaren med alla relevanta tekniska uppgifter om [br]undersökningar som har utförts för hans räkning. [br]26. I sina undersökningsrapporter skall marknadsundersökaren göra tydlig åtskillnad mellan själva resultaten, [br]undersökarens tolkning av dessa och de rekommendationer som bygger på resultaten. [br]27. När resultat från en marknadsundersökning publiceras av uppdragsgivaren har denne ansvar för att [br]tillförsäkra att materialet inte är vilseledande. Marknadsundersökaren måste konsulteras och i förväg godkänna [br]materialets form och innehåll och är skyldig att vidta åtgärder för att rätta vilseledande uttalanden om [br]undersökningen och dess resultat. [br]28. Marknadsundersökare får inte tillåta att deras namn utnyttjas som garanti för att en undersökning har [br]genomförts i enlighet med de Internationella Reglerna, om de inte är helt övertygade om att undersökningen [br]på alla sätt uppfyller Reglernas krav. [br]29. Marknadsundersökaren skall försäkra sig om att uppdragsgivaren är medveten om de Internationella [br]Reglerna och om nödvändigheten att följa dem." [br]Puh... [br]Du kan läsa mer på deras dokument http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/sweresearch.pdf [br]I korthet skulle jag vilja sammanfatta det att du är tvungen att presentera dig, ditt företag och anledningen till intervjun. Sedan om du vill ha intervjuoffrets namn så måste du upplysa om var dessa uppgifter kommer att lagras.
4
[quote="webbgbg.se"]marknadsundersökningar: [br] [br]Puh... [br]Du kan läsa mer på deras dokument http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/sweresearch.pdf [br]I korthet skulle jag vilja sammanfatta det att du är tvungen att presentera dig, ditt företag och anledningen till intervjun. Sedan om du vill ha intervjuoffrets namn så måste du upplysa om var dessa uppgifter kommer att lagras.[/quote] [br] [br]Tack - de reglerna kommer jag att följa men vad gäller kan jag gå in i en galleria (det blir ju snart kallt ute :wink: ) utan att fråga galleriägaren/ansvarig person om tillstånd innan? Jag vill ju inte göra något som är olagligt. [br]Mvh Carina
355
1
utanför. Här står ju under punkt 19 [br][quote]"19. Uppdragsgivaren har inte utan särskilt avtal exklusiv rätt till marknadsundersökarens eller hans företags [br]tjänster. I sitt arbete för olika uppdragsgivare måste marknadsundersökaren emellertid försöka undvika [br]intressekonflikter mellan tjänster och olika uppdragsgivare. [br]"[/quote] [br]Jag menar så länge du inte stör handeln eller ställer till problem för verksamheter runt om skall det inte vara någon fara. [br]Kort sagt: Fråga innan. Hänvisa till dokumentet ovanför om butiksägaren inte vet vad som gäller.
232
[quote="webbgbg.se"]utanför. Här står ju under punkt 19 [br][quote]"19. Uppdragsgivaren har inte utan särskilt avtal exklusiv rätt till marknadsundersökarens eller hans företags [br]tjänster. I sitt arbete för olika uppdragsgivare måste marknadsundersökaren emellertid försöka undvika [br]intressekonflikter mellan tjänster och olika uppdragsgivare. [br]"[/quote] [br]Jag menar så länge du inte stör handeln eller ställer till problem för verksamheter runt om skall det inte vara någon fara. [br]Kort sagt: Fråga innan. Hänvisa till dokumentet ovanför om butiksägaren inte vet vad som gäller.[/quote] [br] [br]Men paragrafen syftar väl till om en journalist väljer att sälja sin undersökning till flera konkurrerande uppdragsgivare/tidningar? [br] [br]Jag tror du bör fråga den/de ansvariga för gallerian.. Kan tänka mig att det är annorlunda för exempelvis korvförsäljning, men man vet ju aldrig ;)
M-Daniel Johansson
355
1
[quote]Jag tror du bör fråga den/de ansvariga för gallerian.. Kan tänka mig att det är annorlunda för exempelvis korvförsäljning, [/quote] [br]är det helt andra regler att tänka på. Här måste du ta hänsyn till hälsovårdsnämndens bestämmelser i just din kommun. Likadant med försäljning på gatan. I större städer som Malmö Göteborg och Stockholm fär du ofta begära ett tillstånd och sedan får du en avgift för att få sälja på speciella ställen i stan. [br]Och det var inte det frågan gick ut på. Eller har jag missuppfattat någonting?
4
[quote="webbgbg.se"][quote] [br]Och det var inte det frågan gick ut på. Eller har jag missuppfattat någonting?[/quote] [br]Nej frågan gällde intervjuer med folk och om det är okey att gå in i en galleria och göra det. [br]/Carina
232
[quote="webbgbg.se"][quote]Jag tror du bör fråga den/de ansvariga för gallerian.. Kan tänka mig att det är annorlunda för exempelvis korvförsäljning, [/quote] [br]är det helt andra regler att tänka på. Här måste du ta hänsyn till hälsovårdsnämndens bestämmelser i just din kommun. Likadant med försäljning på gatan. I större städer som Malmö Göteborg och Stockholm fär du ofta begära ett tillstånd och sedan får du en avgift för att få sälja på speciella ställen i stan. [br]Och det var inte det frågan gick ut på. Eller har jag missuppfattat någonting?[/quote] [br] [br]Ja, du missuppfattade mitt inlägg... Jag använde bara korvförsäljaren som fiktivt exempel för någon som måste ha tillstånd. Jag kunde sagt lotteriförsäljaren, men då hade väl diskussionen övergått till lotteri-inspektioner.. ;) [br] [br]Angående intervjun så vet jag inte hur det ligger till, men det är inte värre än att du slår en signal till ansvarig och frågar..
M-Daniel Johansson

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.