MOMS vid försäljning till företag utanför EU

1
Hej!

Jag driver en enskild näringsverksamhet där jag säljer och köper ”elektroniska tjänster” enligt skatteverket. Utan att gå djupare in på vad jag faktiskt säljer kan vi säga att det är rättigheter till exempelvis bilder, appar etc. Omsättningen förra året var på 500 000 kr, varav 75 000 kr var till företag utanför EU.

Då detta sker över internet kvittar det om jag säljer till en person i Sverige eller en person utanför Sverige. I dagsläget sker huvuddelen av försäljningen till privatpersoner i Sverige. Jag har tänkt att expandera och försöka sälja de elektroniska tjänsterna till personer/företag utanför EU då jag har upptäckt två handelsplatser som förmedlar tjänsterna jag tillhandahåller. En marknadsplats i USA och en marknadsplats i Kanada.

Detta har medfört att jag behöver reda ut hur MOMS etc hanteras vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner/företag utanför EU. Detta har kokat ner till fyra frågor.

[B][U][COLOR="blue"]• Hur hanteras momsen i Sverige vid försäljning av elektroniska tjänster till företag utanför EU?[/COLOR][/U][/B]

Jag har mailat fram och tillbaka med skatteverket och fått följande svar:
”Hej,

Det är riktigt. Du ska inte ta ut någon moms när du säljer elektroniska tjänster till en beskattningsbar person i ett annat EU-land eller ett land utanför EU. Du redovisar försäljningen till annat EU-land i ruta 39 i momsdeklarationen och i ruta 40 när du säljer tjänsterna till ett land utanför EU.
När du säljer till en beskattningsbar person i ett annat EU-land ska du också lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket. Du kan läsa om periodisk sammanställning i bifogad länk.”


Det vill säga, jag ska inte lägga till någon svensk moms vid försäljning av elektroniska tjänster till företag eller privatpersoner utanför EU. Detta leder in på nästa fråga, hur styrker jag att ett företag eller en privatperson befinner sig utanför EU?

[U][B][COLOR="blue"]• Hur bevisar jag att någon är en beskattningsbar person och befinner sig utanför EU?[/COLOR][/B][/U]

När jag har pratat med skatteverket angående detta säger de bara att jag ska spara allt som tyder på att företaget jag säljer elektroniska tjänster till är ett företag i bokföringen. Detta upplever jag som en risk om skatteverket skulle ha en annan uppfattning än mig vid en eventuell granskning.

Hur man bevisar att en person är en beskattningsbar person kan göras enligt följande enligt [URL="https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.7/329367.html"]skatteverket [/URL]:

• en handling som visar förvärvarens mervärdesskatteregistrering i ett land utanför EU

Jag har hittat vad jag ”tror” är företagsregistreringen för respektive virtuell marknadsplats i respektive land.

• en annan företagsregistreringshandling från en myndighet i det land där förvärvaren är etablerad

Jag har hittat vad jag ”tror” är företagsregistreringen för respektive virtuell marknadsplats i respektive land.

• en utskrift från internet, t.ex. från förvärvarens webbplats, som visar att förvärvaren är en beskattningsbar person som är etablerad utanför EU
Vad mer precist innebär detta? Om jag går in på den virtuella marknadsplatsens ”terms & condition” och finner jag samma plats som angavs på företagsregistreringen. Samt finner jag företagets namn som är samma som på företagsregistreringen i sökfältet på webbläsaren.

• ett sådant intyg från skattemyndigheten i förvärvarens land som används i samband med ansökan om återbetalning enligt rådets trettonde direktiv 86/560/EEG

Vad innebär detta? Då jag inte köper in något från den virtuella marknadsplatsen kommer jag aldrig behöva be om återbetald moms. Vad jag förstår skulle detta aldrig ske då jag inte lägger till moms i det landet till att börja med.

Utöver de fyra punkterna ovan jag hittat denna lista som kan användas för att avgöra om en virtuell marknadsplats är en beskattningsbar person eller inte,[URL="https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/329392.html"] se citat[/URL] :

[QUOTE]” Följande är exempel på omständigheter som tyder på att en beskattningsbar person deltar i försäljningen av elektroniska tjänster via marknadsplatser (Förklarande anmärkningar s. 29f).
• Personen äger eller förvaltar den tekniska plattform som tjänsterna levereras på.
• Personen ansvarar för det faktiska tillhandahållandet.
• Personen ansvarar för att ta upp betalning.
• Personen har kontroll eller inflytande över prissättningen.
• Personen är enligt lag skyldig att ställa ut faktura med mervärdesskatt till slutanvändaren av tjänsten.
• Personen tillhandahåller kundtjänst eller användarstöd i samband med förfrågningar om eller problem med själva tjänsten.
• Personen har kontroll eller inflytande över den virtuella marknadsplatsens presentation och format.
• Personen har rättsliga förpliktelser eller ansvar för tjänsten.
• Personen äger de kunduppgifter som är kopplade till tillhandahållandet.
• Personen kan kreditera en försäljning utan godkännande från leverantören.”[/QUOTE]

Alla punkter ovan stämmer till fullo för båda marknadsplatserna förutom ”personen är enligt lag skyldig att ställa ut faktura med mervärdesskatt till slutanvändaren av tjänsten”. På ena marknadsplatsen görs detta enbart för personer som är medborgare i Kanada. För marknadsplatsen i USA har jag inte funnit någon information om detta.

Vad jag förstår ska jag inte lägga till någon svensk moms oavsett om jag säljer till en beskattningsbar person eller inte detta gör det aktuellt att undersöka om ”privatpersonen” befinner sig utanför EU. Detta kan göras [URL="https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/forsaljningtillandraeulander/saljatjanstertillandraeulander/undantagvidtjanstehandelinomeu.4.361dc8c15312eff6fd1d404.html"]enligt skatteverket[/URL] på följande sätt:

För att visa att en privatperson befinner sig utanför EU krävs två olika bevishandlingar som visar var köparen bor, enligt skatteverket kan det vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar finns tillgängliga.
För de två olika marknadsplatserna har jag inbetalningar via PayPal, där står det för båda marknadsplatserna ”USA”. När jag lokaliserar IP-adresserna för de två olika marknadsplatserna får jag upp en position i USA, för att lokalisera IP-adressen använder jag en gratistjänst på Google.

[B][U][COLOR="blue"]• Vad gäller för MOMS och andra skatter i länderna där jag förmedlar tjänsterna?[/COLOR][/U][/B]

Jag har kontaktat svenska skatteverket angående detta, detta fick jag som svar:
”Om du måste lägga på amerikansk eller kanadensisk moms är ingenting vi kan svara på, utan då får du istället vända dig till de ländernas myndigheter.”

Jag har försökt kontakta skatteverken i respektive land men det har varit problematiskt. Jag har kontaktat diverse konsultföretag som besvarar frågor rörande moms i Kanada och USA. De har givit mig följande svar:

[QUOTE]”Our Canadian consultant has the following for you:

Based on my understanding of the matter, the prospect sells "electronic content/services" to the Canadian company, and that's where the activity ends. Once the service is sold to the Canadian provider, the provider is the party responsible for collecting and remitting tax. The prospect does not use a Canadian server to host their own website in Canada, correct? There is no other presence/activity on the prospect's end in Canada.

If the above fact line is correct and you have no other activity or presence in Canada you would not need to register for GST/HST/PST.

The same is true on the US side as well for US Sales Taxes. If you have no presence in the US and you are making your sales from Sweden you would have no sales tax compliance responsibilities.”[/QUOTE]

Vad jag förstår innebär detta jag inte heller ska ta ut någon moms eller annan skatt i Kanada eller USA då jag bedriver min verksamhet från Sverige och skattar där.

[B][U][COLOR="blue"]• Vilken betalningsmetod bör jag använda?[/COLOR][/U][/B]

Jag har fått förfrågningar om att få betalt i kryptovaluta, detta har jag nekat då jag inte kan äga värdepapper som en enskild näringsverksamhet vad jag förstår. Detta har tvingat mig att använda ”PayPal”. Jag har hört mycket negativt om PayPal men aldrig blivit drabbat av något själv vid användning av tjänsten. Vad jag förstår är det viktigt att vara försiktig med till vem man säljer då köparen kan begära tillbaka pengarna?

Utöver detta uppskattar jag råd då jag upplever detta som snårigt och det finns säkert problem jag ännu inte har upptäckt. Om ni har tips på någon som eventuellt kan besvara mina frågor kan ni gärna vidarebefordra det till mig.

Mvh

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.