Revision!

64
Nu är det min tur för revision. Har redan bokat tid med skatteverket, försökte även fråga vad jag ska tänka på men det var bara att ta med verifikationerna och bokslut sa dem.

Men hur nitiska är dom? Kommer få lägga en del tid på bokslutet från mitt första år tyvärr, omsätta inga pengar då knappt men bokslutet är inte direkt överskådligt just nu. Gräver dom i kontoutdrag? Känns som om man vill ligga steget före isf och kolla igenom detta. Tips & råd?
74
Läskigt. Det är alltså ingen rutingrej, utan du blev slumpmässigt kallad?[br][br]Hur många dar får man på sig, om man får fråga? Mitt bokslut är inte heller helt tipptopp om man säger så  :vissla
64
Yes, slumpad. [br][br]Man får boka tid, de verkar vara rätt flexibla där.
394
1
Basinformation av Ove Grip på skatter.se[br][br]Skatterevision och taxeringsrevision[br]mån, 2009-03-02 12:03 av Ove Grip[br][br]Skatteverket får besluta om revision för kontroll av de deklarations- och kontrolluppgifter och andra uppgifter som en näringsidkare har lämnat till Skatteverket. Om deklaration och andra uppgifter ännu inte har lämnats får Skatteverket besluta om revision för att kontrollera att förutsättningar finns för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.[br]Skatteverket får också besluta om revision för att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av en annan person än den som revideras (tredjemansrevision).[br][br]Revision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen och hos annan juridisk person än dödsbo. Den som driver näringsverksamhet – dvs. är näringsidkare – är alltid bokföringsskyldig.[br][br]Revision för att kontrollera inkomstskatt och kontrolluppgifter om inkomstskatt benämns taxeringsrevision. Bestämmelserna om en sådan revision finns i taxeringslagen.[br][br]Revision för att kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldighet avseende moms, arbetsgivaravgift/avdragen skatt, F-skatt och punktskatter benämns skatterevision. Bestämmelserna om skatterevision finns i skattebetalningslagen.[br][br]Bestämmelserna om hur en taxerings- och en skatterevision ska gå till är identiska och Skatteverkets beslut rubriceras numera Beslut om revision.[br][br]Skatteverkets beslut om revision ska innehålla uppgift om vem det är som ska revideras, revisorernas namn, namn på den som har beslutat om revisionen och ändamålet med revisionen. I beslut om revision för att hämta in uppgifter för kontroll av annan person än den som ska revideras får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rättshandling som granskningen avser.[br][br]I det fall flera revisorer har förordnats svarar den i beslutet först namngivne för att revisionen genomförs enligt den revisionssed som gäller för revisioner.[br][br]Granskning av ADB-upptagning genom att revisorn själv tar fram uppgifter ur företagets datasystem får endast ske om ett särskilt förordnande om detta har utfärdats i beslutet. Däremot krävs inte ett särskilt förordnande om revisorn, efter företagets medgivande, själv tar fram uppgifter genom att använda terminaler och åtkomsten är begränsad på så sätt innehållet i registren inte kan påverkas.[br][br]Skatteverkets beslut om revision får inte överklagas.[br][br]Den reviderade ska underrättas om beslutet innan revisionen verkställs. Men om det är meningen att revisorn ska inventera kassan, granska lager, maskiner och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamheten behöver underrättelse dock ske först i samband med att revisionen verkställs (överraskningsrevision). Detsamma gäller om det är meningen att revisorn ska ta varuprover samt prova kassaapparater och annan teknisk utrustning.[br][br]En revision ska ske i samverkan med den reviderade och utföras på ett sådant sätt verksamheten inte hindras i onödan. Revisorn ska ta kontakt med den som ska revideras eller med företagets företrädare och bestämma tid och plats för revisionen. Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det och ska genomföras hos den reviderade om han begär det och revisionen kan utföras där utan betydande svårighet. För det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite och om andra tvångsåtgärder.[br][br]Vid en revision granskas räkenskaper och andra handlingar som rör verksamheten. Med handling avses även upptagning på ADB-media. Revisorn meddelar vilka räkenskaper och andra handlingar som ska finnas tillgängliga vid revisionen.[br][br]Vid revisionen ska den reviderade tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han ska också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksamheten för att revisorn ska kunna ska inventera kassan, granska lager, maskiner och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamheten. Detta gäller också om revisorn vill ta varuprover samt prova kassaapparater och annan teknisk utrustning. Om möjligt ska den reviderade ställa en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande.[br][br]Revision får ske i verksamhetslokalerna om företaget medger det. I vissa fall måste dock revisionen kunna genomföras i verksamhetslokalerna, även om inte medgivande erhålls. Beslut om en sådan åtgärd fattas normalt av länsrätten på begäran av en granskningsledare på Skatteverket, men granskningsledaren kan vid fara i dröjsmål själv fatta beslut om detta.[br][br]Om revisionen utförs på annan plats än hos den som ska revideras ska räkenskaper och andra handlingar överlämnas till revisorn som ska lämna kvitto på mottagna handlingar. När revisionen är avslutad ska handlingarna återlämnas och kvitteras av mottagaren.[br][br]Den reviderade kan i vissa fall begära att handlingar ska undantas från revision. Detta gäller handlingar som inte får tas i beslag enligt rättegångsbalken, t.ex. handlingar som kan antas innehålla uppgifter som advokater, läkare m.fl. har anförtrotts i sin yrkesutövning och som därför omfattas av tystnadsplikt. Även handlingar som på grund av särskilda omständigheter har ett betydande skyddsintresse och innehåll och därför inte bör komma till någon annans kännedom kan på den reviderades begäran undantas från revision. En förutsättning för undantag för dessa handlingar är att deras skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.[br][br]Om den reviderade hos revisorn begär att vissa handlingar ska undantas från revision ska, i de fall revisorn anser att de ska granskas, handlingarna omedelbart förseglas och överlämnas till länsrätten, som beslutar om handlingarna ska undantas eller inte.[br][br]Enligt förvaltningslagen är den som revideras att betrakta som en part i ärendet. En part har enligt förvaltningslagen rätt att ta del av det som har tillförts ärendet. Ordet ”tillförts” ska dock inte fattas bokstavligen på det viset att varje handling som faktiskt finns i akten ska anses tillförd ärendet.  Om den som revideras begär att få ta del av akten hos Skatteverket kan han alltså inte göra anspråk på att allt som förvaras i denna utan vidare ska visas upp. Skatteverket kan finna att t.ex. en arbetspromemoria ännu inte har tillförts ärendet i den mening detta uttryck har i förvaltningslagen. Det kan vidare i akten finnas uppgifter om säkringåtgärder och beslut om revision eller annan granskning vid vilken säkringsåtgärder kan bli beslutade. Sådana uppgifter har Skatteverket enligt sekretesslagen rätta att hemlighålla för den reviderade. Ändamålet med bestämmelserna i förvaltningslagen är ändå att garantera parten en så vidsträckt aktinsyn som möjligt.[br][br]Vid brottsutredningar kan det förekomma att en åklagare fattar beslut om husrannsakan hos en näringsidkare. Vid en sådan husrannsakan kan Skatteverkets revisorer närvara som sakkunniga och i förekommande fall överlämna ett beslut om revision till näringsidkaren. Om polisen tar räkenskaperna i beslag kan dessa lånas ut till revisorerna för att de ska kunna utföra en revision. Efter avslutad revision återlämnar revisorerna räkenskaperna till polisen, som efter beslut från åklagaren återlämnar dem till näringsidkaren.[br][br]Skatteverket ska meddela resultatet av en revision i en revisionspromemoria. Om Skatteverket i promemorian föreslår beskattningsändring, ska den reviderade få möjligheter att lämna synpunkter på promemorian.                                          [br][br]Ove Grip                                                                                        Skattekonsult                                                                      www.skattepunkten.se[br]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.