Skänka pengar. Hur bokför man?

53
Tjena!

Jag skulle vilja skänka en slant från mitt företag till någon hjälporganisation nu när det verkligen behövs på Haiti! (Det tycker jag fler borde göra!)

Men hur funkar det med bokföring? Skatt osv?

Någon som vill förklara?
1165
Det är lite besvärligt att bara skänka pengar, i praktiken får man inte göra så, utan det blir eget uttag. Däremot brukar alla större hjälporganisationer ha någon form av företagspaket som du kan bokföra som reklam, PR eller sponsring där du får något för din gåva som du kan visa för Skatteverket. Kolla t.ex. på www.redcross.se och sedan "Stöd oss" och "Företag".[br][br]Råkar det gå iväg en 50kr-SMS på företagsmobilen som man bokför som telefonkostnad kommer man inte att slå dig hårt på fingrarna för det, men någonstans där går gränsen.
394
1
Niclas Virin för en intressant diskussion på sin blog om de nya förslagen om skattefrihet för gåvor:[br][br][url=http://niclasvirin.blogspot.com/2010/01/avdragsgilla-gavor-i-foretag.html]http://niclasvirin.blogspot.com/2010/01/avdragsgilla-gavor-i-foretag.html[/url][br][br]"Aktiebolagslagen (2005:551) har i 17 kap. särskilda regler till skyddande av både aktieägares och borgenärers intressen i fråga om "värdeöverföringar från bolaget". I 5 § stadgas att bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider mot 3 §. (3 § handlar om skyddet för bolagets bundna kapital). Återbäringsansvar föreligger enligt 6 § för den som i ond tro mottagit värdeöverföring; bristtäckningsansvar föreligger enligt 7 § för den som medverkat till beslut om värdeöverföring.[br][br]En gåva är således någonting helt främmande för ett aktiebolag. Det är i första hand en fråga för bolagsstämman att besluta om och därmed snarast en vinstdisposition. I andra hand en styrelsefråga. Även bolagets verkställande direktör anses inom ramen för den löpande förvaltningen få kunna lämna smärre bidrag eller gåvor (Karnov bokverk 2009/10, Aktiebolagslag, not 1099). Som aktieägare ska jag kunna vara säker på att företaget inte slösar bort de pengar jag satsat i bolaget på något som inte ger inkomster eller är främmande för bolagets verksamhet som den beskrivits i bolagsordningen. Som borgenär måste jag kunna räkna med att företaget beter sig affärsmässigt, så att jag kan räkna med att få betalt för mina fordringar. Det är alltså synnerligen anmärkningsvärt att skattemyndigheter och domstolar anser sig kunna konstatera att kostnader i den löpande verksamheten i ett börsnoterat företag inte skulle vara kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande - mot företagsledningens bestridande. Men så är det. Det förutsätter i vissa fall att företagets företrädare förfarit straffbart.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.