Sociala företag verkar på samma marknad som vanliga företag. Skillnaden ligger i verksamhetens syfte. För här återinvesteras varje krona, och det är empowerment, gemenskap och kvalitet som är de drivande krafterna. Tack vare det kan sociala företag få särskilt stöd.

Sociala företag är ganska svårdefinierade. De befinner sig mittemellan marknadens företag och det offentliga. De bedriver verksamhet och erbjuder tjänster, samtidigt som deras syfte inte är att ge bästa möjliga avkastning till sina aktieägare.

Vad är ett socialt företag?

Sociala företag har en annan agenda är vanliga vinstdrivande företag. Det som kännetecknar ett socialt företag är att fokus ligger på att integrera människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, att vinsten återinvesteras i verksamheten och att företaget trots sitt samhällsengagemang är oberoende av den offentliga versamheten.

De sociala företagen täcker ofta ett behov på marknaden som varken tillgodoses av det offentliga eller av marknaden i sig.

Både en affärsidé och en social agenda

Grunden för verksamheten i ett socialt företag är en affärsidé. Det kan handla om att driva ett turistföretag, lantbruk eller att erbjuda produkter och tjänster på marknaden. Där finns ingen skillnad i ett ”vanligt” företag och ett socialt företag. Skillnaden syns mest i valet av anställda. Dessa kommer från marginaliserade grupper i samhället och är personers om annars skulle ha svårt att få ett vettigt arbete.

Sociala företag som organisation eller som företag

Sociala företag drivs som aktiebolag, ideell förening eller ekonomisk förening. Det beror på vad som anses bäst. Det är innehållet i verksamheten och vart pengarna går som är det som definierar det sociala företaget, inte företagsformen. Företagen av social karaktär har ofta en bra affärsidé och ett gott renommé. Däremot finns en trend bland dem att få det svårt med lönsamheten.

EU satsar pengar

Då myndigheterna ser sociala företag som viktiga företeelser i samhället, bidrar de därför med olika typer av stöd. Här är några exempel:

  • Satsningarna på långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, socialbidragstagare och unga som har svårt att hitta arbete kan erhålla ekonomiskt stöd. Projektstödet lämnas ut till lärande miljöer, innovativa verksamheter, samverkan och strategiskt påverkansarbete (lobbying).
  • Stöd till företag och organisationer som arbetar med att motverka rasism och främlingsfientlighet, arbetar genom att bygga nätverk och motverkar antisemitism. Även sociala företag som arbetar för att öka informationen om människans rättigheter och möjligheter inom civilrätten kan få bidrag, liksom stödprogram för utsatta grupper och bekämpning av våld i hem och bland ungdomar.
  • Stöd av insatser för att informera och utbilda om narkotikans biverkningar. Även nya behandlingsformer kan få ekonomiskt stöd.
  • Företag som tar emot flyktingar och ger dem bostad, hälsovård, bistånd, juridisk rådgivning och tolkar för dem. Även hjälp till att integrera flyktingar i samhället i allmänhet och stöd för att kunna flytta tillbaka till hemlandet kan få ekonomiskt bistånd.

Kommunen satsar medel

Sociala företag får ofta olika typer av verksamhetsbidrag från kommunen för att få ihop ekonomin ordentligt. De får också ofta anställningsstöd eftersom de anställer människor som inte annars skulle få ett arbete. Men bidragen är sällan ett mål i sig. De allra flesta sociala företag satsar hårt på att bli självförsörjande.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.