Investeraravdrag stimulerar investeringar i mindre företag

822
48
I regeringens höstbudget presenterades förslaget om investeraravdrag. Syftet är att stimulera investeringar i mindre företag och därigenom öka de mindre företagens tillgång till kapital.

Vi förklarade kortfattat vad förslaget innebar i en tidigare artikel:

Regeringen avser att under 2013 återkomma till riksdagen med ett förslag. Innan ett system med investeraravdrag kan träda i kraft måste det notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen. Investeraravdrag bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013.

För att stimulera tillgången på kapital för mindre företag bör ett investeraravdrag införas. Investeraravdraget ska ges till fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Investeraravdraget innebär bl.a. att en fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med att företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av anskaffningsutgiften för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag medges dock med högst 650 000 kronor per person och beskattningsår. De tillskott som ger rätt till investeraravdrag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per företag och beskattningsår.


Regeringen har nu lämnat förslag på lagtext på remiss. Av regeringens promemoria framgår att fysiska personer och dödsbon som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med företagets bildande, eller vid en nyemission, får göra avdrag för hälften av anskaffningsutgiften för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges dock med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar en anskaffningsutgift om 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda tillskott får för ett och samma företag uppgå till högst 20 miljoner kronor per år. Om ett investeraravdrag medför ett underskott i inkomstslaget kapital som får dras av i form av en skattereduktion, ska hela den delen av underskottet som motsvarar investeraravdraget minska skatten med 30 procent.

Det finns naturligtvis flera villkor som är förknippat med investeraravdraget. Av regeringens PM framgår även olika definitioner, t.ex. att med mindre företag avses ett företag som har färre än 50 årsarbetskrafter och som har en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor. Ett företag är dock inte ett mindre företag om 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ.

Investeraravdraget är ett sådant statligt stöd som måste anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det genomförs. Investeraravdraget uppfyller de villkor som kommissionen ställt upp och bedöms därför kunna godkännas vid en notifiering av stödet till kommissionen.

Förslagen bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013 och tillämpas på förvärv av andelar som sker efter den 31 augusti 2013.

Källa: ekonomi-info.nu
2360
37
Den tidigare alliansregeringens olika förslag kommer med stor sannolikhet att få negativ effekt med nuvarande regering även småföretagre kommer att drabbas så som jag gjordes innan de tillkom. Det de flesta inte känner till är att en majoritet i nämnder nu kommer styras av kommunister och socialister som stryper marknaden, bara på mig har man förlorat över 100 millioner och en massa arbetstillfällen från förra skräckväldet med stöld, bedräger, urkundsförfalskning och grovt myndighetsmissbruk. Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.