Nya lagar för företagare 2012

91
8
Ett antal nya lagar trädde i kraft 1 januari 2012. Här är en kort genomgång av några av de viktigaste för dig och företaget.

Sänkt moms för restauranger
Momsen på restaurang- och cateringtjänster har sänkts från 25% till 12%. Sänkningen gäller dock inte spritdrycker, vin och starköl.

Förmånligare regler vid uthyrning
Det fasta schablonavdraget vid uthyrning av privatbostäder har höjts från 18 000 kr till 21 000 kr per privatbostad.

Höjd beloppsgräns för arbetsresor
Beloppsgränsen för när avdrag för resor till och från arbetet och inställelseresor får göras, har höjts från 9 000 kr till 10 000 kr.

Skattereduktion för gåvor
En skattereduktion kan nu ges för penninggåvor till godkända gåvomottagare. För att en gåva ska få räknas med i underlaget för skattereduktionen måste beloppet vara på minst 200 kr per gåvotillfälle. De sammanlagda gåvorna måste uppgå till minst 2 000 kr per år. Skattereduktionen är 25% av underlaget, dock högst 1 500 kr per år.

Höjd räntefördelningsränta
Den positiva räntefördelningsräntan har höjts från SLR + 5% till SLR + 5,5% (SLR = statslåneräntan).

Förändrade fåmansregler
De så kallade 3:12-reglerna, reglerna om beskattning av ägare till fåmansföretag, har ändrats.

Den så kallade förenklingsregeln vid beräkning av gränsbelopp (kapitalbeskattat utdelningsutrymme) är ändrad. Schablonbeloppet har höjts från 2,5 inkomstbasbelopp till 2,75 inkomstbasbelopp (ibb), vilket innebär att schablonbeloppet för inkomståret 2012 (taxeringen 2013) är 143 275 kr.

Förenklingsregeln får dock bara användas för andelar i ett enda företag.

En liknande takregel som gäller för kapitalvinster har införts för utdelning.

Upplägg med kortvariga kapitaltillskott har stoppats. Underlaget för årets gränsbelopp ska numera minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget.

Upplägg med lönebolag har också stoppats. Enbart ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts ska räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för andelen.

Nya regler om skatteförfarande
En helt ny lag om skatteförfarande infördes 1 januari 2012. Speciella övergångsregler innebär dock att de flesta av ändringarna inte kommer att börja gälla 1 januari 2012, utan vid en senare tidpunkt.

Det fasta deklarationsdatumet kommer att ersättas med en deklarationsfrist på ca sex månader för alla juridiska personer utom dödsbon. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs deklarationsdatumet med en månad.

Den första inkomstdeklaration som ska lämnas enligt de nya reglerna blir 1 november 2013 och avser bokslut per 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4 2013.

För fysiska personer och dödsbon ska 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag.

Betalningen av F-skatt ska följa beskattningsåret istället för kalenderåret. Ett företag som har ett beskattningsår som påbörjas 1/5 ska därmed göra den första betalningen av F-skatt för detta räkenskapsår den 12/6.

1 januari 2012 slopades begreppet F-skattsedel och ersattes med ett godkännande för F-skatt. Texten om F-skattsedel på fakturan ska därför ändras till t ex ”Godkänd för F-skatt”.

Byråanstånd ska inte få beviljas för andra juridiska personer än dödsbon när de nya deklarationsdatumen börjar gälla. För fysiska personer och dödsbon ska byråanstånd fortfarande kunna beviljas.

Inkomstdeklarationer ska kunna lämnas genom deklarationsombud. Ombud ska dock bara kunna lämna deklarationer elektroniskt.

Helårsmoms kommer att redovisas i en skattedeklaration istället för i inkomstdeklarationen. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. För företag med kalenderår som räkenskapsår ska den första skattedeklarationen enligt de nya reglerna lämnas 26 februari 2014. Gränsen för helårsmoms för handelsbolag ändras till 1 miljon kronor för redovisningsperioder som börjar 1 februari 2012 och senare.

Investeringssparkonto
En ny frivillig schablonbeskattad sparform, s k investeringssparkonton, har införts för sparande i finansiella instrument. En försäljning som sker inom kontot ska inte utlösa någon beskattning utan istället ska en schablonintäkt (skatteunderlag) räknas fram och beskattas med 30% skatt.

Kapitalförsäkringar
Reglerna om avkastningsskatt på kapitalförsäkringar har förändrats. Bland annat har skattesatsen höjts från 27% till 30%. De nya reglerna gäller även tjänstepensionsavtal som är jämförbara med kapitalförsäkringar.
Undantaget för oäkta bostadsföretag förlängt

Lättnadsreglerna för andelar i så kallade oäkta bostadsföretag har förlängts och kommer att gälla till och med utgången av år 2015 (taxeringen 2016).

Ändrade förmånsregler för miljöbilar
De tidsbegränsade reglerna om förmånsbeskattning av miljöbilar har förlängts till och med inkomståret 2013. Det är dock bara för elbilar som kan laddas från elnät och gasbilar (inte gasol) som förmånsvärdet får sättas ned till 60% av förmånsvärdet för närmast jämförbara bil (dock högst med 16 000 kr).

Supermiljöbilspremie
Förordningen om supermiljöbilspremien träder i kraft 16 januari 2012 och ger privatpersoner en premie på 40 000 kr om de köper en bil som (oavsett bränsle) maximalt släpper ut 50 g koldioxid/km. Näringsidkare som köper en supermiljöbil får 35% av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kr.

Källa: BlInfo.se
2360
37
Regler för uthyrning till ett helt basbelopp skattefritt har jag lämnat in förslag om. Det är något jag tror skulle gynna den svenska turistnäringen mycket positivt och med lite enkel marknadsföring skulle fler komma till Sverige. Själv gav jag för ett antal år sedan råd hur man kunde göra då för att inom några år öka turistnäringen. Den ökningen kunde man läsa om i tidningen. Med det nya skulle det bli en ren vinst för staten, men om de förstår det vet jag inte. När jag satt i SLL föreslog jag avdrag för faktisk hyra och rimlig sådan för hemarbete för företagare. En direkt förbättring skulle vara miljön då färre skulle ut och resa, friskare dessutom då mycket smitta finns för de som tidigare tog kommunala färdmedel. Mindre belastning på sjukvården osv. Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.