Tidsfrist för bokförning av kvitto

14
När jag skickar iväg dagens försäljningar via posten, och betalar då för frakten, när måste denna kostnad bokföras? Är det senast påföljande arbetsdag eller kan jag samla veckans kvitton och bokföra dessa på sig fredag? När det som i detta fall rör sig om aktiebolag är det ju lite annorlunda regler gällande bokföringen, kontanta in och utbetalningar har jag för mig måste bokföras som jag nämner innan, senast påföljande arbetsdag?
394
1
Så här står det i Bokföringslagen SFS 1999:1078 5 kap 2§[br][br]Tidpunkten för bokföring[br][br]2 § Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast[br]påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så[br]snart det kan ske.[br]Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första[br]stycket, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med[br]god redovisningssed.[br]Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till[br]högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta[br]årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att bokföra[br]affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets[br]utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder[br]bokföras.[br]Vad som sägs i tredje stycket gäller också andra företag, om[br]det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller andra[br]handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna enligt[br]dessa inte uppgår till avsevärda belopp. Lag (2006:874).
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.