Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
A

 

Administrationskostnader (AO)
Affärsidé
Affärsstrategi
Agentur
Aktiebolag
Amortering
Arbetsgivaravgift
Arbetsrätt

B
Bokföring
Bokslut
Bolagsstämma
Borgen
Budget

C
Cash flow (penningflöde)
Cash management
Checkkredit

E
Efterkalkyl
Egenavgifter
Ekonomisk förening
Enskild firma

 

F
Factoring
Fastighetsinteckning
Feedback
Finansieringsformer
F-skatt
Fåmansföretag (Fåmansbolag)
Företagsinteckning
Förkalkyl
Försäkringar

H
Handelsbolag
Hembudsklausul/Hembudsskyldighet

I
Inteckning

 

J
Juridisk person

K
Kalkyl
Kapitalkostnader
Kommanditbolag
Kompanjonavtal
Kontrollbalansräkning
Kundreskontra

L
Leasing
Leverantörsreskontra
Likviditetsbudget

M
Marknadsföring
Materialomkostnader (MO)
Moms/Mervärdesskatt
Mönsterskydd

N
Namnskydd

P
Patent
Patent- och registreringsverket, PRV
Preliminär deklaration
Prognos

R
Redovisningskonsult
Revisor
Royalty
Rörelsekapital

S
Säkerhet

T
Tillverkningsomkostnader (TO)
Tjänstebil (Bilförmån)
Täckningsbidrag (Täckningsgrad)

U
Utdelning

Å
Årsredovisning
Återföring

Ö
Överhypotek

Administrationskostnader (AO) Företagsledning och övergripande stabsfunktioner inkl. kontorspersonal, samt övriga admin. kostnader såsom revision, legala arvoden, datorsystem, kontors- och förbrukningsmaterial etc.

Affärsidé är i sin vanligaste form det samlade svaret på de fyra frågorna:
• Vad ska jag sälja?
• Till vem ska jag sälja?
• Vilka resurser kan jag ställa upp med?
• Hur ser konkurrensen ut?

Affärsstrategi är – enkelt uttryckt – affärsidén överförd till en plan för operativ verklighet genom att man ställer frågorna; När? Var? och Hur? till affärsidéns fyra punkter.

Agentur innebär rätt och skyldighet att representera (vanligen sälja) en viss vara eller tjänst på en viss marknad. Agenturen kan vara med ensamrätt (exklusiv agentur, generalagentur) eller delad. Villkoren för agenturen fastlägges i ett avtal mellan parterna. Skriv aldrig på ett avtal utan att först kontrollera med din affärsjurist/ advokat.

A-kassa När du startar eget kan du i många fall få stanna kvar i din gamla A-kassa. Fråga tidigt om detta. Annars kan du lämpligen gå med i SHA (Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa). Även närstående som arbetar i företaget kan få bli medlemmar. SHA, Stockholm har tfn 08-506 471 00 och fax 08-506 471 40. Hemsida: www.akassan.com. Undersök noga hur du skall göra med övergången så att du inte hamnar i någon karenssituation.

A-skatt är den skatt, som vanliga löntagare betalar, och som dras av arbetsgivaren direkt på lönen (källskatt). Beloppet framgår av den skattetabell som gäller för din kommun, såvida du inte har skattejämkning eller annan ändring som påverkar beloppet. Från din självdeklaration räknas sedan din slutliga skatt ut, och om den inte är samma som dragits på din lön, så får du antingen betala in mer (kvarstående skatt) eller pengar tillbaka (överskjutande skatt). Den skatt arbetsgivaren drar på din lön, redovisas och betalas in till skattemyndigheterna månadsvis i efterskott.

Aktie är namnet på en andel i ett aktiebolag (AB). Den är åsatt ett visst värde, det s.k. nominella värdet, men vid försäljning är det – med eventuella avtalade undantag – marknadsvärdet som gäller. Aktier kan ha olika villkor knutna till sig, exempelvis olika röstvärde. Sådana villkor framgår av bolagsordningen, som populärt uttryckt kan sägas vara bolagets stadgar.

Aktiebolag är en företagsform vars rättigheter och skyldigheter främst regleras genom aktiebolagslagen (ABL) och bokföringslagen (BFL). I BFL ingår årsredovisningslagen (ÅRL), som mera detaljerat anger kraven på årsredovisningen. AB är en juridisk person med eget organisationsnummer hos Patent och registreringsverket (PRV) och dess namn är skyddat i hela landet. I ett AB har ägarna endast ett begränsat personligt ansvar.

Amortering är återbetalning av lån, vanligen i lika stora poster. Amorteringstidens längd och amorteringsperioder avtalas då lånet tecknas.

Arbetsgivaravgift betalas av arbetsgivaren för de anställda som en viss procentsats på lönen. Den är lägre för anställda som har pension. Arbetsgivaravgiften består av ett antal delavgifter, såsom:
• sjukförsäkringsavgift
• ålderspensionsavgift
• föräldraförsäkringsavgift
• efterlevandepensionsavgift
• arbetsmarknadsavgift
• arbetsskadeavgift
• allmän löneavgift

De olika delavgifterna har varierat under årens lopp, likaså deras storlek. Arbetsgivaravgifter kallas ibland ”sociala avgifter”. Egenavgifter är sådana som företagaren betalar in för sig själv. De ingår vanligen som en del av den schablonskatt som företagaren debiteras efter att i förväg ha lämnat in en preliminär F-deklaration för det kommande året. Utöver ovannämnda avgifter tas en allmän pensionsavgift på 7% (2007) ut på förvärvsinkomster på upp till 349 400 kronor (2007). Avgiften tas ut via den anställdes skattsedel.

Arbetsrätt är den samlande beteckning på de lagar och regler som styr förhållandena mellan arbetsgivare och fack/arbetstagare. Exempel på sådana lagar är
• Lag om anställningsskydd – LAS
• Lag om medbestämmande i arbetslivet – MBL
• Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
• Lagar om föräldraledighet m.fl.

Bokföring är den systematiska registreringen av företagets inkomster och utgifter. Den är det viktigaste hjälpmedlet för budgetuppföljningen och en nödvändighet för korrekt redovisning av bland annat skatter, moms och arbetsgivaravgifter. Bokföringen ligger till grund för bokslut och deklaration, och reglerna för den ges i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Bokslut är en summering av verksamheten, d.v.s. alla affärshändelser under en viss period (månad, kvartal, tertial, halvår, år) och visar bland annat företagets resultat, d.v.s. vinst eller förlust och företagets förmögenhetsförhållanden (tillgångar och skulder). För att sätta dig in i de regler som gäller för bokslut och bokföring, kan du i första hand läsa Att föra bok - om hur du bokför som ges ut av Bokföringsnämnden.  

Bolagsstämma är det möte i ett bolag då aktieägarna träffas för att bland annat besluta om ansvarsfrihet för VD och styrelse, besluta om disposition av företagets vinst eller förlust samt välja styrelse och revisorer. Ordinarie bolagsstämma hålls senast sex månader efter räkenskapsårets slut.Vilka ärenden som ska behandlas på en bolagsstämma, hur rösträtt får utövas etc., framgår av bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Borgen är en garanti som tecknas, där borgensman åtar sig att ansvara för lån eller andra skyldigheter om låntagaren inte själv skulle kunna infria sina åtaganden.

Budget är en plan/bedömning av företagets intäkter och kostnader under en viss kommande period – vanligen ett år (kalenderår eller 12 månader) – men kortare eller längre budgetperioder förekommer också, exempelvis månadsbudget. Budgeten är företagets viktigaste styrmedel för verksamheten och ska följas upp noga – månadsvis eller oftare – så att avvikelser kan åtgärdas snarast. På sikt leder vunna erfarenheter till en allt säkrare budgetering. På sidan 25 finns en Budgetblankett som har tre kolumner. Dessa bör du använda för att göra tre olika budgets, en mest troliga utfall, en sämsta möjliga utfall och en bästa möjliga utfall. Detta ger dig en god överblick över ”slagfältet”.

Cash flow (penningflöde) visar flödet av företagets kontanta medel (likvider) d.v.s. inbetalningar och utbetalningar.

Cash management är företagets sätt att planera penningflödet, d.v.s. planera och hantera in- och utbetalningar, följa upp fakturabetalningar, debitera dröjsmålsräntor, placera likvider på bästa räntebärande sätt etc.

Checkkredit är en vanlig form av kredit för rörelsekapital. Över checkkreditkontot – vanligen anknutet till bankgiro – låter man in- och utbetalningar löpa, och den beviljade krediten används för utjämning i de fall, då utbetalningarna tillfälligtvis är större än inbetalningarna. Man betalar – utöver ränta på utnyttjad kredit – även en årlig kreditavgift på någon procent av den beviljade krediten, s.k. kontraktsränta.

Efterkalkyl se Kalkyl

Egenavgifter se Arbetsgivaravgifter

Ekonomisk förening registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV), Bolagsavdelningen, 851 81 Sundsvall och är en juridisk person. Ekonomiska föreningar måste bildas av minst fem fysiska personer eller tre juridiska personer. Styrelse med minst tre ledamöter ska väljas. Namnet är skyddat över hela landet. Medlemmarnas personliga ansvar begränsas till den gjorda insatsen.

Enskild firma registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV), Bolagsavdelningen, 851 81 Sundsvall, av enskild person under dennes personnummer. Endast en ägare. Deklareras i bilagor till ägarens självdeklaration. Namnskyddat endast i hemortslänet. Ägaren är personligen ansvarig för rörelsens avtal och skulder.

Factoring se Finansieringsformer

Fastighetsinteckning se Inteckning

Feedback se Återföring

Finansieringsformer utöver de vanligaste (eget sparkapital, lån från bank eller annat finansieringsinstitut) kan exempelvis vara factoring, d.v.s. du belånar dina fakturor upp till ett visst belopp (vanligen inte hela fakturabeloppet) hos ett företag som ger dig omedelbart betalt, med avdrag för en viss procentsats som är kostnaden för tjänsten. Det finns också vissa speciella finansieringsmöjligheter genom NUTEK/- ALMI. Kontrollera dessa och eventuellt ytterligare möjligheter med din revisor eller redovisningskonsult.

F-skatt är den skattetyp som vanligen ska användas av egna företagare och juridiska personer. Den redovisas och betalas in varje månad, och egenavgifter ingår här. Arbetsgivaravgifter redovisas och betalas in samtidigt med skatten. F-skatten räknas ut på grundval av den preliminära självdeklaration som varje F-skattskyldig ska lämna in i förväg för det kommande året. Är du osäker på om du ska betala F-skatt eller A-skatt kan du få besked hos den lokala skattemyndigheten på din ort. Där finns också de deklarationsblanketter du behöver.

Fåmansföretag (Fåmansbolag) är företag som till mer än 50 procent ägs av ett fåtal personer. Med fåtal avses högst tio personer. Aktier som ägs av ett antal närstående personer sammanräknas här till ett ägande. Som närstående räknas bland annat föräldrar, far- och morföräldrar, maka/make, barn och syskon. är företag som till mer än 50 procent ägs av ett fåtal personer. Med fåtal avses högst tio personer. Aktier som ägs av ett antal närstående personer sammanräknas här till ett ägande. Som närstående räknas bland annat föräldrar, far- och morföräldrar, maka/make, barn och syskon.

Företagsinteckning är en handling, som ger en långivare säkerhet i företagets rörelse.

Förkalkyl se Kalkyl

Försäkringar är ett viktigt och omfattande område, där du måste få råd av en specialist som kan avgöra vilka – och hur stora – försäkringar som just du behöver. Exempel på försäkringar som kan bli aktuella är:
• pensionsförsäkring (avdragsgill för företaget)
• sjukförsäkring (komplettering av försäkringskassans skydd)
• sjukvårdsförsäkring (garanterar sjukvård inom viss tid)
• olycksfallsförsäkring (ekonomisk kompensation även vid invaliditet)
• kompanjonförsäkring (ekonomisk ersättning vid delägares dödsfall)
• fondförsäkring (företagsägd kapitalförsäkring)
• tjänstegrupplivförsäkring (livförsäkring riktad mot familjen)
• trygghetsförsäkring (arbetsskadeförsäkring gällande på arbetstid)

Därtill kommer företagets olika försäkringar såsom egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, brandförsäkring, avbrottsförsäkring och rättshjälp.

Handelsbolag registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV), Bolagsavdelningen, 851 81 Sundsvall, av minst två personer – fysiska eller juridiska. Handelsbolaget deklareras i bilagor till delägarnas självdeklarationer, och ägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder och avtal, samt dessutom solidariskt ansvariga för varandra. Handelsbolaget är en juridisk person och får ett eget organisationsnummer. Namnet är skyddat endast i hemortslänet.

Hembudsklausul/Hembudsskyldighet är en paragraf i ett avtal eller i en bolagsordning, som säger att man ej får sälja tillgångar (vanligen avses aktier) till andra personer än de som anges i paragrafen. En sådan paragraf (klausul) kan också redovisa till vilket värde en försäljning ska ske samt eventuella andra villkor förknippade med hembudsskyldigheten.

Inteckning är en handling, som ger en långivare säkerhet i låntagarens tillgångar – vanligen fastigheter (fastighetsinteckning) och är vanligen utfärdad på samma belopp som lånebeloppet. Se även Företagsinteckning.

Juridisk person Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening är juridiska personer, d.v.s. de kan ha egna skulder, ingå avtal, anställa personal etc.

Kalkyl Förkalkyl är den beräkning du gör över samtliga dina kostnader för varan/- produkten/tjänsten som du säljer, fram till att den övertagits och betalats av kunden. Ovanpå din kalkylkostnad lägger du den vinst du vill ha (och beräknar att du kan ta ut) och får då fram försäljningspriset. OBS! Exklusive moms. Efterkalkyl är den sammanställning du gör i efterhand, när alla kostnader är kända. Ju fler efterkalkyler du arbetar fram, desto mer erfarenhet får du. Och ju mer erfarenhet du får, desto bättre kommer dina kalkyler att stämma. Det finns mycket litteratur skriven om kalkylering och om olika kalkyleringsmetoder. Fråga på ditt bibliotek eller i bokhandeln.

Kapitalkostnader Den totala kostnaden för att använda kapital (i princip räntekostnader + avskrivningar). Kostnad definieras här som de resurser som förbrukas för att uppnå ett visst mål. Kapital är medel som erfordras för att driva en rörelse/- verksamhet.

Kommanditbolag registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV), Bolagsavdelningen, 851 81 Sundsvall, av minst två personer (bolagsmän, delägare). Till skillnad från handelsbolaget, har kommanditbolaget två slags ägare, nämligen:
• Kommanditdelägare som endast har ansvar med sin gjorda kapitalinsats.
• Komplementärer som har obegränsat ansvar. Endast komplementärer får vara firmatecknare.

Kommanditbolaget är en juridisk person med eget organisationsnummer och deklareras i bilagor till delägarnas självdeklarationer. Namnet är skyddat endast i hemortslänet.  

Kompanjonavtal upprättas mellan personer som gemensamt äger ett företag. Avtalet reglerar inbördes förhållanden, exempelvis vem som gör vad, löner och ersättningar, regler vid sjukdom och regler vid avgång.

Kontrollbalansräkning är en förteckning över skulder och tillgångar i ett aktiebolag, som styrelsen är skyldig att upprätta om aktiebolaget förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet. Skulder och tillgångar värderas i kontrollbalansräkningen till marknadsvärde. En respittid på åtta månader gäller sedan för att återställa hela aktiekapitalet. Skulle så inte ha skett ska aktiebolaget enligt reglerna försättas i likvidation.

Kundreskontra är en sammanställning över dina kundfordringar. Den ska vara så upplagd, att du lätt kan följa upp förfallodagar och förfallobelopp.

Leasing är en form av hyra för exempelvis maskiner och fordon, som är ett alternativ till köp (investering). Du betalar under leasingtiden – vanligen 2–5 år – en månadshyra räknad som en viss procent på utrustningens värde (inköpspris). Efter leasingperiodens slut har du som regel rätt att köpa utrustningen, eller fortsätta att leasa den till en starkt reducerad avgift.

Leverantörsreskontra är en förteckning över de fakturor du får från dina leverantörer. En bra reskontra är så upplagt, att man lätt kan se vilka fakturor och vilka belopp som står i tur att bli betalda.

Likviditetsbudget är den plan du gör upp för likviditetsflödet (penningflödet) i ditt företag, d.v.s. hur in- och utbetalningar fördelar sig över olika perioder. På ”in”-sidan har du betalning av kundfakturor, ränteintäkter och andra inbetalningar. På ”ut”-sidan har du bland annat betalning av löner, skatter och skulder med fakturor. Budgeten ger dig möjlighet att se hur likviditeten förändras över tiden, och därmed också vilka eventuella brister som måste åtgärdas.

Marknadsföring är det samlade begreppet för alla de åtgärder du vidtar för att få kunden att köpa din produkt/vara/tjänst. Här ingår exempelvis reklam i alla former, men också andra slag av konkurrensmedel som du måste ta ställning till och välja mellan – eller välja grader av. Bland konkurrensmedlen märks utöver reklam bland annat:
• pris, rabatter, betalningsvillkor
• leveransservice, -tider och -sätt
• service, tillgång till reservdelar etc.
• produktkvalitet och -tillförlitlighet.

Försäljningen ingår också i marknadsföringen, och den kan ske i många olika former, t.ex.:
• försäljning över disk
• försäljning på utställningar
• postorderförsäljning
• hemförsäljning.

Materialomkostnader (MO) Kostnader i samband med material i processen före tillverkningen, exempelvis lagerkostnader, svinn, löner till inköps- och lagerpersonal och liknande.

Moms/Mervärdesskatt ska betalas av person eller företag som yrkesmässigt omsätter skattepliktig vara eller tjänst. Utgående moms är den moms du lägger på dina varor/- tjänster och som du debiterar dina kunder. Ingående moms är den moms du betalar på varor/tjänster som du köper. Till skattemyndigheterna ska du betala skillnaden mellan utgående och ingående moms. Har du under en period betalat ut mer moms än du fått in, får du pengar tillbaka. Momsskattesatsen är – med vissa undantag – 20 procent av det totala priset, d.v.s. du lägger på 25 procent på priset före moms. Vissa undantag från momsskyldighet finns, t.ex. sjukvård, utbildning, bank- och finansieringstjänster och ytterligare flera. Skattemyndighetens momsbroschyr ger dig exakt och detaljerad information. Inom EU finns dessutom speciella regler.

Mönsterskydd bör du söka för att skydda din produkt mot kopiering. Kontakta Patentoch registreringsverket i Stockholm så får du anvisningar och ansökningshandlingar.

Namnskydd kan du söka hos Patent- och registreringsverket (PRV) i Stockholm.

Patent kan du få om din produkt är ny, inte tidigare känd och har en viss ”uppfinningshöjd”. Patent och patentansökan är kringgärdade av ett relativt omfattande regelverk. Från Patent- och registreringsverket (PRV) i Stockholm kan du få broschyrer, anvisningar och ansökningshandlingar. Tänk på att nyhetskravet är absolut, så berätta inte för någon om dina idéer förrän du fått din patentansökan registrerad. Undantag är naturligtvis patentbyråer, som har tystnadsplikt – likaså NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket i Stockholm och ALMI Företagspartner (f.d. Utvecklingsfonden), där du kan få hjälp och råd.

Patent- och registreringsverket, PRV finns i Stockholm och Söderhamn och ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. PRV ger dig möjlighet att byta ditt för- eller efternamn och skaffa utgivningsbevis för tidningar. De erbjuder också uppdragstjänster och kurser inom alla sina områden. PRV är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som finns i Stockholm och Söderhamn med cirka 450 medarbetare.

Preliminär deklaration se F-skatt

Prognos kallas en bedömning av utfallet av en plan, budget etc., som man gör ”under resans gång”.

Redovisningskonsult sköter den löpande bokföringen av verksamhetens affärshändelser inklusive moms och uppbördsdeklarationer. Redovisningskonsulten upprättar även periodbokslut, årsbokslut, deklarationer, budget m.m. Sköter du själv bokföringen kan du ändå behöva hjälp av en redovisningskonsult med dessa uppgifter.

Revisor ska oberoende granska räkenskapernas riktighet och därmed utgöra en garanti att avlämnad årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamheten. Revisorn kan dessutom vara ett utmärkt stöd som rådgivare och ”bollplank”.

Royalty är den löpande ersättning som betalas för rätten att få tillverka/sälja en produkt, som är patenterad, mönsterskyddad eller på annat sätt skyddad. Royaltyns storlek, betalningsvillkor och andra formaliteter regleras vanligen i ett licensavtal mellan licensgivaren och licenstagaren.

Rörelsekapital Omsättningstillgångar d.v.s. likvida medel (inkl. ej utnyttjade krediter), fordringar och varulager minus kortfristiga skulder (leverantörsskulder, accepter, källskatt, interimsskulder och liknande).

Säkerhet se Borgen

Tillverkningsomkostnader (TO) Kostnader som kan hänföras till, eller omkring, produktionen, exempelvis avskrivningar på maskiner och lokaler, svinn, kassationer, driftskostnader för maskiner, löner till produktionsberedare och andra liknande kostnader.

Tjänstebil (Bilförmån) innebär att företaget håller dig med bil i tjänsten, och att du också – vanligen – får använda bilen privat. Olika varianter finns, från helt fri bil till att man betalar en del av kostnaderna själv. Du får skatta för förmånen och företaget får betala arbetsgivaravgift (egenavgift) för förmånsvärdet.

Täckningsbidrag (Täckningsgrad) Täckningsbidrag är skillnaden mellan en varas försäljningspris och de kostnader som är knutna till just den varan, exempelvis material, arbetslöner och emballage. Täckningsbidraget ska – som namnet anger – bidra till att täcka företagets övriga kostnader plus att ge vinst. Täckningsbidraget räknas ofta ned i steg, varvid man i varje steg räknar bort en summa närbesläktade kostnader. Man får då kvar ett mindre täckningsbidrag för täckande av resterande kostnader. Täckningsbidraget i procent av försäljningspriset kallas täckningsgrad. Utdelning är de pengar du kan ta ut från bolaget av dess beskattade vinster.

Utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Det finns dock regler som begränsar möjligheten för fåmansdelägaren att beskatta erhållen utdelning som inkomst av kapital. I skattehänseende anses nämligen utdelning utöver ”normal” avkastning på insatta medel (normalt aktiekapitalet) som lön och beskattas också som sådan.

Årsredovisning måste göras av alla aktiebolag och ska i bestyrkt kopia sändas in till PRV:s bolagsavdelning inom en månad efter ordinarie bolagsstämma. Den är sedan offentlig och kan beställas hos PRV av vem som helst. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning med notanteckningar samt revisionsberättelse. Den bestyrkta kopian ska med originalnamnteckning från VD eller styrelseledamot vara bevis om att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie bolagsstämma. Datum för stämman ska också anges.

Återföring (engelska: Feedback) innebär tillvaratagande och tillämpande av gjorda observationer och erfarenheter – egna och andras.

Överhypotek är den skillnad i belopp som uppstår mellan en inteckning och kvarvarande lånebelopp efterhand som det ursprungliga lånebeloppet amorteras av.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.