Organisationen Företagarna listar nya regler i sommar 2022. Vi hakar på och kompletterar den något.

Höjd omsättningsgräns för moms från 30 000 kronor till 80 000 kronor

Nu höjs gränsen där man välja om man vill redovisa moms eller inte, från 30 000 till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för de minsta företagen. Det betyder även att Skatteverket inte behöver administrera deklarationer som utnyttjar möjligheten till befrielse.

Lagen börjar gälla 1 juli 2022.

Nya regler för yrkestrafiken - Mobilitetspaketet ska skapa gemensamma regler inom EU

Under 2022 införs flera nya bestämmelser för yrkestrafiken och är en del av ett större paket, mobilitetspaketet, vilket är tänkt att skapa bättre arbetsvillkor för yrkesförare. Det ska även leda till mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet. 

I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.

Vissa regler har redan trätt i kraft och andra börjar gälla i sommar.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

LAS uppdateras med nya arbetsvillkorsdirektiv

Reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) ändras vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att överlämna mer information till en nyanställd om anställningsvillkoren. Syftet med det nya regelverket är att förbättra och skapa ännu mer förutsägbara anställningsvillkor. Läs mer här.

Lagändringarna träder i kraft 29 juni 2022.

Ytterligare sänkt moms på vissa reparationer

Mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 procent till 6 procent. Momssänkningen är tänkt att bidra till en mer cirkulär ekonomi där produkter och råvaror används mer effektivt och hållbart.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2022.

Lägre arbetsgivaravgift för 19–23-åringar

För att förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa unga kommer arbetsgivaravgifterna sänkas under juni, juli och augusti 2022. Arbetsgivare ska endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Detta gäller personer som har fyllt 18 år men inte 23 år.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Nedsättningen av nybilspriset för miljöanpassade bilar slopas och ersätts med en schabloniserad nedsättning baserat på bilens miljöteknik. Nybilspriset ska sättas ner 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Justering ska som högst vara 50 procent av bilens nybilpris.

Reglerna träder i kraft 1 juli 2022.

Effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen innebär bland annat att:

  • Det för mål om överprövning av en upphandling ska införas ett krav på skyndsamhet samt preklusionsfrister, det vill säga preciserade tidsfrister, i förvaltningsrätten och kammarrätten.
  • En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet som inte är direktivstyrt ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att den så kallade efterannonsen har publicerats.
  • Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den dag då leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits.
  • Det ska införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott eller missförhållanden i övrigt.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 juli 2022.

Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Under perioden från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023 ska nedsättningen av koldioxidskatten för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet utökas. Syftet är att kompensera dessa näringar för ökade kostnader.

Läs mer i Regeringens proposition 2021/22:253

Riksdagen beslutar den 15 juni och om riksdagen röstar ja ska ändringarna träda i kraft den 1 juli 2022.

Cykelförmån – köp eller leasa cykel skattefritt

1 januari 2022 infördes en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Det innebär att en cykelförmån endast ska tas upp till beskattning om värdet överstiger 3 000 kronor per beskattningsår. Det innebär också att det går att leasa en cykel om man så önskar.

Konsumentskyddet stärks

Fyra nya punkter läggs till på den så kallade Svarta listan över otillåtna affärsmetoder.

Följande fyra metoder förbjuds:

  • Det är inte tillåtet att visa sökresultat på internet där betalande annonsörer rankas högre än övriga utan att tydligt informera om detta.
  • För näringsidkare att till konsument vidaresälja biljetter till kultur- och idrottsevenemang som de har förvärvat genom användning av programvara som till exempel bottar.
  • Att visa upp recensioner av en produkt utan att vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna härrör från sådana konsumenter.
  • Att lägga ut eller ge en annan juridisk eller fysisk person i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer, eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer på sociala medier för att göra reklam för produkter.

Började gälla 28 maj 2022.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.