Det är viktigt att du har koll på en rad krångliga regler som Skatteverket arbetat fram till dig som är skattebetalare. Vi redogör för några som du bör ha särskild koll på.

1. Förseningsavgifter på inkomstdeklaration/deklaration – väldigt höga i vissa fall.
2. Personalliggare – Stora straffavgifter! Fler branscher omfattas.
3. Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift! Obs gäller alla fr.o.m. 1 jan 2019.
4. Konferensresa till Paris förmånsbeskattades.
5. Köper du och säljer bostadsrätter? Ha koll på reglerna.

1. Förseningsavgifter

Snart är det dags att lämna inkomstdeklaration och andra viktiga deklarationer. Nu gäller det att hålla koll på deklarationsdatum. Skatteverket är skoningslösa! Du kan inte komma en dag försent. För att i sådant fall undslippa lagstadgade förseningsavgifter måste du ha en befrielsegrund som anges i 51 kap skatteförfarandelagen, se vidare här.

Inkomstdeklaration för aktiebolag/ekonomisk förening

Alla skattskyldiga som inte lämnar sin deklaration i tid måste betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är inte avdragsgill. Tre nivåer av förseningsavgifter tas ut, beroende på när deklarationen lämnas in. Driver du ett aktiebolag eller ekonomisk förening och lämnar deklarationen efter deklarationsdatum så kommer automatiskt en förseningsavgift om 6250 kr att tas ut. Dröjer du över 3 månader blir förseningsavgiften 12 500 och dröjer du över 5 månader tas en förseningsavgift om 18 750 kr ut.

Obs! Varje förseningsavgift ovan tas ut av Skatteverket. I aktiebolagsfallet skulle det innebära att man har betalat 6250 kr + 12 500 kr + 18 750 kr = 37 500 kr i avgifter om man dröjer upp till 5 månader att lämna in aktiebolagets inkomstdeklaration. Läs mer här. Det kan i princip innebära konkurs för många enmansföretagare.

Inkomstdeklaration för annan, tex. fysisk person

Den högre avgiften 6250 kr ska Skatteverket ta ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar och den lägre avgiften 1250 kronor ska tas ut av övriga uppgiftsskyldiga. Är du försenad 3 månader ska ytterligare en förseningsavgift tas ut, 2500 kr, och vid 5 månaders försening, 3750 kr till. Läs mer här.

Skattedeklaration

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en eller flera skattedeklarationer i tid. En förseningsavgift ska tas ut med 625 kronor när en skattedeklaration inte har lämnats eller har lämnats för sent. Om en uppgiftsskyldig ska lämna skattedeklaration först efter ett föreläggande, och inte gör det i rätt tid, ska dock en förseningsavgift tas ut med 1250 kronor. Läs mer här. Obs! Eftersom förseningsavgiften inte är avdragsgill blir det dubbelt så dyrt för dig än ovan angivna belopp eftersom du inte kan ta upp det som en kostnad i ditt företag, förseningsavgiften betalar du med privata pengar.

Här är reglerna för förseningsavgifter vid inlämning av periodisk sammanställning: se här och här. Här är reglerna om förseningsavgift vid inlämning av fastighetsdeklaration.

2. Personalliggare

Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal eller på byggarbetsplatsen och när. Detta gäller inom följande branscher:

  • Byggbranschen
  • Frisörbranschen
  • Restaurang
  • Tvätteribranschen

Observera dock! Fr.o.m. den 1 juli 2018 måste även du som bedriver verksamhet inom följande branscher föra personalliggare:

  • Fordonsservice
  • Kropps- och skönhetsvård
  • Livsmedels- och tobaksgrossist

Skatteverket får besöka din verksamhetslokal och en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. De kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 12 500 kronor plus 2500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.

Det kan således bli dyrt! Läs vidare om personalliggare här.

Observera att du måste också spara personalliggaren under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

3. Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare m fl. ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter.

Skatteverket titulerar de nya reglerna ”arbetsgivardeklaration på individnivå”. Fr.o.m. den 1 juli 2018 gällde reglerna företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som har 16 anställda eller fler. Av byggföretagen var det endast de som har SNI-kod 41 som berördes av detta datum.

Från den 1 januari 2019 gäller dock de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019.

4. Konferensresa till Paris förmånsbeskattades

Parisresan: Ett bolag som var verksam som återförsäljare av medicinsk utrustning drog av närmare 700 000 kr för en konferensresa till Paris. Det var 14 anställda samt åtta medföljande respektive som var med på resan som sträckte sig från torsdag till lördag. Skatteverket ansåg dock att karaktären av nöjesresa var påtaglig och beslutade att en större del av resan skulle förmånsbeskattas. Motivet till beslutet var att den arbetsrelaterade delen av resan bara bestod av 3,5 timme vardera på fredag respektive lördag.

Har du inte koll på skattereglerna vid en studie- eller konferensresa kan det bli mycket dyrt för ditt företag. I det här fallet ansåg Skatteverket att 250 000 kr var en skälig kostnad för konferensen. Resterande del, ca 450 000 kr, skulle förmånsbeskattas.

Vill du läsa rättsfallet se kammarrättens dom i Göteborg mål nr. 6605–6606-17.

Skatteverkets regler i korthet

Anställda som åker på en konferens eller studieresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Vad är ”renodlad”? Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan innebär i regel inte att resan blir skattepliktig för den anställda. Om inslaget av nöje och rekreation har en mer framträdande roll kan dock resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån för den anställda.

En studie- eller konferensresa är ”renodlad” om den som tumregel varar minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar (dvs. 75 % av arbetstiden), jämnt fördelade under veckan. Läs vidare här

5. Köper du och säljer bostadsrätter – ha koll på reglerna

Allt fler köper exempelvis bostadsrätter, renoverar dem och säljer för att göra en vinst. Ha koll på skattereglerna, du kanske betraktas som näringsidkare i detta avseende och då gäller en helt annan beskattning!

Ett rättsfall där försäljningen betraktades som bedrivande av näringsverksamhet

En man vid namn Ivan köpte under 2009 fyra bostadsrätter som under de två följande åren såldes med vinst vilken han deklarerade i inkomstslaget kapital. Skatteverket ansåg dock att försäljningen av de fyra bostadsrätterna skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skatteverket ansåg att den korta innehavstiden av bostadsrätterna visade att de aldrig varit avsedda att användas för privat boende. Detta tillsammans med andra omständigheter innebar att bostadsrätterna skulle betraktas som lagertillgångar enligt Skatteverket.

Eftersom Ivan i sin deklaration hade lämnat oriktig uppgift fanns det även grund för att ta ut skattetillägg. När det gäller slutlig skatt är skattetillägget 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts om den oriktiga uppgiften hade godtagits, se vidare Skatteverkets information här.

Om du köper och säljer fastigheter regelbundet, låt säga flera gånger på ett år, så måste du ha koll på Skatteverkets regler kring lagertillgångar, då du i sådant fall hamnar i en helt annan beskattningskategori. Vid bedömningen tar man hänsyn till frekvensen av försäljningar, innehavstiden och syftet med försäljningen. Läs mer om Skatteverkets regler här.

Vill du läsa rättsfallet se kammarrättens dom i Stockholm 333-336-17.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.