Kvitta underskott i enskild firma, investeraravdrag och avdrag för övriga utgifter är några av de tips du får här.

1. Övriga utgifter vid inkomst av tjänst - deklarationen

Du som har inkomst av tjänst får i regel göra avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. För vissa utgifter får du bara dra av den del av utgifterna som överstiger 5 000 kronor ("Övriga utgifter" p. 2.4 i inkomstdeklarationen). I deklarationen ska du fylla i totalbeloppet. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 5 000 kronor.

Exempel på övriga utgifter är utgifter för arbetsrum, facklitteratur, representation, skyddsutrustning och skyddskläder, telefon, verktyg och instrument samt vård.

Läs mer här på SKV

2. Investeraravdrag

Fysiska personer som förvärvar andelar i företag av mindre storlek och som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst på andelarna får göra investeraravdrag. Det finns en rad villkor som företaget måste uppfylla för att investeraren ska få rätt till investeraravdrag.

Avdrag kan fås betalningsåret eller året efter betalningsåret. För att främja tillgången av kapital för mindre företag har möjligheten till investeraravdrag införts för investeringar i mindre företag. Reglerna gäller förvärv av andelar som skett efter den 1 december 2013. Genom att införa ett investeraravdrag anser regeringen att företagen tillförs mer eget kapital och soliditeten ökar.

Andelsägaren får göra investeraravdrag med hälften av det framräknade underlaget. Själva avdraget får högst vara 650 000 kronor per beskattningsår. Detta innebär att det maximala underlag andelsägaren under ett år kan få räkna med är ett underlag om 1,3 miljoner kronor. Investeraravdraget görs som ett avdrag i inkomstslaget kapital. Detta innebär att ett underlag på 1,3 miljoner kronor ger ett avdrag på 650 000 kronor som motsvarar en sänkt skatt på 650 000 x 30 % = 195 000 kronor.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

3. Hyresinkomster och tröghetsregeln

Har du flyttat från din villa eller bostadsrätt och hyr ut den till någon som inte är närstående uppfyller bostaden kraven för att räknas som näringsfastighet eller näringsbostadsrätt. Hyresinkomsterna ska då beskattas enligt reglerna för näringsverksamhet med full marginalskatt och inte som kapitalinkomst.

Om det inträffar något som gör att bostaden inte längre ska räknas som privatbostad, ska den ändå räknas som privatbostad under det kalenderår ändringen inträffar samt det följande året, om inte ägaren begär annat. Övergår bostaden till ny ägare under andra kalenderåret efter ändringen, ska den anses som privatbostad för den gamle ägaren även under detta år, om han inte begär annat. Detta utgör den s.k. tröghetsregeln. Syftet med regeln är att ägarna under denna tvååriga rådrumstid ska kunna ordna sina förhållanden eller ha övervägt bestående förändringar i sitt sätt att nyttja bostaden så att omklassificering inte ska ske.

Läs vidare här på SKV

4. Gåvor till anställda

Julgåva - En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde. En julgåva anses vara av mindre värde om värdet inte är över 450 kr inklusive mervärdesskatt. Om värdet är över 450 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan.

Minnesgåva - En minnesgåva till en varaktigt anställd är en gåva som lämnas vid en särskild högtidsdag (t.ex. den anställdes 50-årsdag), efter längre tids anställning (20 år, 25 år eller mer) eller vid anställningens upphörande.

En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Hela gåvan blir beskattad om värdet överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt. Som varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda som varit anställda minst sex år.

Läs mer på SKV

5. Kvitta underskott i enskild näringsverksamhet mot överskott i andra inkomstslag

Från huvudregeln om att kvittning av underskott i en näringsverksamhet inte kan ske mot överskott av en annan näringsverksamhet eller ett annat inkomstslag finns fem undantag. Dessa innebär att avdrag under vissa förutsättningar ska eller får göras mot inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Vill du läsa om dessa 5 undantag, gå in på Skatteverkets information

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.