Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1370 artiklar

Rond #8 i Företagande Valspurt 2018.

Direktdemokraterna driver inga sakfrågor medans Trygghetspartiet har fokus på välfärd och trygghet. Men vad vill de göra för Sveriges företagare?

Direktdemokraterna

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Direktdemokraterna är ett parti som inte driver politik i sakfrågor utan endast har ett löfte, att erbjuda verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati. Vi som parti kommer därmed att erbjuda verktyg för att de som exempelvis har expertkunskap inom området (företagande) ska kunna påverka politiken direkt. Det innebär att företagare kan lägga upp egna förslag till omröstning som sedan kommer in i exempelvis riksdagen eller kommunfullmäktige för direkt påverkan. Företagarna kan också välja att rösta på förslag från andra partier som gynnar deras möjligheter att anställa och få större marginaler.

Med flytande demokrati kan även företagarna komponera en egen politik med inslag av både höger-, mitten- och vänsterpolitik genom att "låna" ut sin röst till andra partiers åsikter inom vissa områden och Direktdemokraterna kommer då att föra vidare rösten på samma sätt som direktdemokrati, dvs rakt in i de beslutande organen.

Det innebär kortfattat att Direktdemokraterna är ett verktyg för att företagarna, som är experterna inom området, själva kan påverka politiken för mer gynnsamma förutsättningar för företagande.

 

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Som vi beskrivit i en tidigare fråga har Direktdemokraterna ingen egen politik i sakfrågorna utan är ett verktyg för att exempelvis företagarna ska kunna påverka politiken direkt. Det innebär att vi är en förmedlare av rösterna för att företagarna ska kunna påverka politiken i gynnsam riktning.

Genom att vi erbjuder dessa verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati kan företagare själva underlätta investeringsmöjligheterna genom att rösta på de förslag som de tycker om inom området, eller genom att lägga fram egna förslag.

 

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Som vi beskrivit tidigare så har vi ingen egen politik i sakfrågorna, utan erbjuder verktyg för att väljarna ska kunna påverka politiken även mellan valen.

Det är väljarna som påverkar vilka förslag som läggs fram samt hur vi förmedlar rösterna (om 60% säger ja till ett förslag i intern omröstning, röstar också 60% av våra mandat ja i exempelvis riksdagen). Det innebär att det är väljarna som beslutar om de förslag som skall behandlas vilket kan vara både gynnsam eller negativ inriktning.

Genom våra verktyg kan därför småföretagare själva påverka politiken och skapa en egen politik utifrån sina behov/förutsättningar utan partipolitiska begränsningar.

Missa inte: Fler partier och ronder

Trygghetspartiet

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Vi ser det som livsviktigt för Sverige att stödja små- och medelstora företag och att dessa ges en chans att växa. Stöd från staten bör ges bl.a. i form av stöd till utveckling av nya produkter och produktion av dessa. Sverige kan inte ha ett skattetryck som överstiger våra konkurrentländers skattetryck. Här kan vi tänka oss en bantning av socialavgifterna. Det torde vara allmänt känt att staten tar ut pensionsavgifter upp till sista kronan på ersättningen till löntagarna medan dessa inte får tillgodoräkna sig hela den inbetalda pensionsavgiften till sin framtida pension. Staten lägger därför beslag på cirka 17 miljarder årligen av dessa avgifter. De är i praktiken en dold skatt. Som vi ser det ska antingen arbetstagaren tillgodoräknas hela det inbetalda beloppet vid beräkning av den framtida pensionen, vilket skulle kunna fungera som en återhållande faktor vid diskussioner om löneförhöjning, eller också ska avgiften för arbetsgivarna reduceras med det belopp som ligger över det.sk. taket för intjänade pensionsavgifter.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

God tillgång till välutbildad arbetskraft, se över bestämmelser som kan hindra export, inga straffskatter på arbetande kapital i företaget.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Vi vill förbättra tillgången på pengar till bl.a. pensionärerna. Om dessa får bättre likviditet kan de handla mer och ökar då företagens omsättning. Vi anser också att Sveriges utlandsbistånd bör bantas kraftigt. För närvarande skänker Sverige bort cirka 50 miljarder årligen till andra länder, c:a en procent av BNP. Eftersom BNP stiger för varje år ökar biståndet också. De 50 miljarder som för närvarande skänks utgör cirka fem procent av statsbudgeten. Vi ger bistånd bl.a. för att stödja små –och medelstora företag i det gamla Jugoslavienområdet och ger också bort många miljarder för att länderna i Östeeuropa ska få det lättare att komma med i EU. Vi ser hellre att pengarna stannar i Sverige, vilket skulle kunna medföra att skattetrycket sänktes.

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.