Rond #3 i Företagande Valspurt 2018.

Det gamla bondepartiet – Centerpartiet, möter här uppstickaren Landsbygdspartiet.

Landsbygdspartiet

Angående småföretagare i allmänhet och småföretagare på landsbygden i synnerhet, vill Landsbygdspartiet oberoende (LPo) generellt;

LPo vill utreda förutsättningarna för att införa ett högre grundavdrag, skattebefrielse för företag upp till en viss nivå och lägre momssatser för miljövänliga varor och tjänster.

Tjänstemän inom näringslivsutveckling ska lägga större fokus på småföretagande på landsbygden.

Småföretagande är en viktig faktor för arbetsmarknaden, speciellt på landsbygden och i mindre orter. De gröna viktiga näringarna består av småföretagare, och dessa är idag oerhört utsatta av orättvis konkurrens från andra länder. LPo vill lämna EU samt införa skattepåslag på importerade livsmedel och produkter som kan produceras i Sverige.

Generellt måste regler och lagar gällande livsmedelsproduktion och livsmedelsförsäljning vara flexibla för att passa även småskalig, traditionell verksamhet. Jord, skog, lantbruk och fiskenäringen är naven för den levande
landsbygden. Det är här många jobb finns och det är här som landets mat ska produceras. Stad och land behöver varandra.

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

För att frigöra kapital och kunna anställa personal så föreslår LPo en princip för en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna, för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar och att öka möjligheter till arbete på landsbygden, dvs ju längre från staden man bor och verkar, ju lägre skatt. Skall gälla även drivmedel samt kommunalskatt.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Landsbygdspartiet oberoende vill verka för ett generellt momsavdrag. Detta skulle innebära att de allra minsta företagen blir befriade från moms, vilket ökar möjligheten att starta nya företag. Kontroll- och tillsynsavgifter som erläggs av näringsidkare, bönder, slakterier som sköter sig ska tas bort.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

LPo vill att hela landet ska leva. Man ska kunna bo och verka var man vill under rättvisa former, dvs med närhet till vård, service, skola, räddningstjänst osv. Vi vill också ha en 100%-ig självförsörjningsgrad vilket skulle innebära att svenskproducerad mat kommer gemene man till godo. Vi vill också att man satsar på mindre byar och samhällen istället för enbart förtäta städerna som det ser ut nu. Många småstäder är dränerade på småföretag vilket gör att dess centrum avfolkas till förmån till stora stadsnära likartade köplador. Vi vill också att man bygger fler småskolor på landsbygden och kör stadsbarn ut till en lugnare miljö med mindre klasser i närhet till djur och natur.

Att satsa på landsbygden gynnar hela Sverige och påverkar svensken enbart positivt, det är vår fasta övertygelse.

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Centerpartiet

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Centerpartiet vill att arbetsgivaravgiften tas bort under de första två åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare, så att det blir billigare att anställa och fler kan få chansen att börja jobba. Vi har också, tillsammans med övriga allianspartier, föreslagit så kallade Inträdesjobb som ska kunna användas av nyanlända under de fem första åren i Sverige och av unga upp till 23 år som saknar gymnasieutbildning. Jobben innebär lägre ingångslöner och sänkta arbetsgivaravgifter.

Som företagare ska du kunna fokusera på att få verksamheten att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Nya reglers effekt på företagens kostnader bör därför alltid utredas grundligt. Vi vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar. Vi vill även inkludera skattesystemet i arbetet mot regelkrångel vilket det inte är idag. Detta eftersom vi vet att det är skattereglerna som står för en stor del av regelkrånglet.
Vi vill också att Sveriges företagare ska mötas av färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. För att göra företagande lika naturligt som anställning behöver vi också uppmuntra så kallade "kombinatörer" så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

För att små företag ska kunna växa och anställa krävs kapital. Tillgången till riskvilligt kapital är därför oerhört viktig. Centerpartiet och Alliansen införde under 2013 ett så kallat investeraravdrag, som innebär att man kan investera upp till 1,3 miljoner kronor i ett mindre företag, i samband med företagets bildande och få göra avdrag på skatten med hälften, det vill säga upp till och med 650 000 kronor. Investeraravdraget stimulerar till investeringar i, och utveckling av, svenska småföretag. På så sätt bidrar det till att fler jobb skapas. Det finns en stor utvecklingspotential i investeraravdraget. Vi vill därför att investeraravdraget vidareutvecklas och dess regler kraftigt förenklas. I ett första steg bör avdragsrätten dubbleras vilket alltså innebär att hela investeringsbeloppet blir avdragsgillt, och taket höjas från 1,3 miljoner till 3 miljoner kronor.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Centerpartiet vill se en bred skattesänkning som främst gynnar de med de allra lägsta inkomsterna, både människor som jobbar och pensionärer. Att människor får behålla mer av det de tjänar ökar den ekonomiska tryggheten, självbestämmandet och köpkraften, vilket gynnar landets företag.

Yrkeshögskoleutbildningarna utvecklas i samarbete med näringslivet. De är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden och många får jobb kort efter utbildningen. Centerpartiet vill stärka och bygga ut Yrkeshögskolan. Vi vill även göra det enklare att läsa in behörighet, både till högskolan och till yrkeshögskolan, och att det ska bli möjligt att få studiemedel högre upp i åldrarna. Dessa förslag skulle underlätta kompetensförsörjningen till företag.

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Missa inte: Fler partier och ronder

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.