Vilande aktiebolag 5 år - inte helt enkelt

Att beskatta aktiebolagets kapitalvinst till 25 % efter att bolaget legat i träda i 5 år är ingen enkel match. Det ställs många krav för att ett bolag ska anses vara ett karensbolag eller ett så kallat vilande bolag. Många är de företagsägare som gått vilse i snårskogen och sedan drabbats av en skattesmäll efter att de likviderat trädabolaget.

Nedan redogörelse är till för att upplysa dels om möjligheten till den låga skatten efter 5 års karens, men likväl som en varning om vilka krav som därvid gäller för ett trädabolag.

Definitionen av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (3:12 bolag)

Det är bara utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar som beskattas efter de särskilda fåmansföretagsreglerna. Med kvalificerad andel i ett fåmansföretag avses enligt 57 kap 4 § inkomstskattelagen att:

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag

3. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som avses i 1 eller 2.

Varning! Här finns således gott om fallgropar för den som avser att sätta sitt bolag i karantän! Dvs. att låta bolaget förhållas passivt under 5 år, de s.k. 5:25 reglerna, för att aktierna inte ska beskattas som kvalificerade andelar i enlighet med artikel ovan.

Relaterad läsning: Hur du beskattar utdelning aktiebolag med 3:12

Farliga fallgropar för den som vill sätta sitt bolag i träda är tolkningen av begreppen i ovan lagrum, såsom:

  • vem betraktas som närstående (s.k. närståendesmitta)
  • vad är betydande omfattning enligt lagmotiven och rättspraxis
  • vad betraktas som samma eller ”likartad” verksamhet (s.k. verksamhetssmitta)

Det finns många rättsfall inom detta område och man bör i vart fall läsa sig till i en bok om skatteplanering där det redogörs för denna rättspraxis/lagmotiv, innan man fattar ett beslut att sätta ett bolag i karantän, eller rådgöra med en skattejurist som kan analysera den specifika situationen och företagsägarens samtliga syften och tillvägagångssätt i samband med att han/hon avser att sätta sitt bolag i karantän.

Kort kan dock sägas följande: 

Närståendesmitta: En smitta kan gälla om den närstående, exempelvis en maka, äger ett eller skaffar ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och bedriver eller börja bedriva samma eller likartad verksamhet där. 

Betydande omfattning: En delägare anses vara verksam i företaget i betydande omfattning om dennes eller någon närståendes arbetsinsatser har en stor betydelse för vinst- och intäktsgenereringen i företaget. Det finns dock rättsfall som säger att man kan utgå ifrån att alla som arbetar mer än i mycket begränsad omfattning, räknas som verksamma i betydande omfattning, den s.k. buntningsregeln. 

Verksamhetssmitta: Av rättspraxis kan man utläsa att det krävs att hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag för att bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Rättspraxis här är föränderligt. 

Observera också att det finns en regel som kallas kapitalsmitta, som också utgår från texten i 57 kap 4 § inkomstskattelagen. Enligt denna regel är det tillräckligt att kapital som genererats i ett fåmansföretag förs över till ett annat fåmansföretag för att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga.

Observera att det också finns ett undantag i 57 kap 4a § inkomstskattelagen. Om förutsättningarna för undantaget är uppfyllda ska en andel inte anses kvalificerad enligt bestämmelserna i nämnda paragraf. Undantaget föranleds av förslaget om att underlätta för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag och tar sikte på situationer när någon annan närstående till andelsägaren än andelsägarens make är verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag andelsägaren äger direkt eller indirekt.

Se även: 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma du inte vill missa

Utomståenderegeln

Det finns även ett undantag i 57 kap 5 § inkomstskattelagen som kallas utomståenderegeln. Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Med utomstående avses någon som inte själv är eller har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt motiven till lagstiftningen ska dessutom en utomstående ha ägt minst 30 procent av aktierna under hela femårsperioden, för att den utomståendes ägande ska anses vara av betydande omfattning.

Här ska således likaså många förutsättningar vara uppfyllda för att utomståenderegeln ska kunna tillämpas. Först ska man avgöra om personen ifråga inte är eller har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Vad som är betydande omfattning är som nämnt ovan en fråga som avgörs enligt rättspraxis/motiv till lagstiftningen. Den utomståendes ägande ska dessutom ha varit av betydande omfattning, vilket innebär 30 % ägande under en femårsperiod. Här finns dock speciella situationer i praxis. 

Karantänsregeln - 5:25 bolag

När en bedömning har gjorts av ovanstående, kommer vi så till den specifika bestämmelsen i inkomstskattelagen om karantänbolag. Denna 5:25-regel finns i 57 kap 6 § inkomstskattelagen.

Enligt denna bestämmelse gäller att om ett fåmansföretag upphör att vara ett fåmansföretag, dvs. att reglerna i 57 kap 4 § inte anses vara tillämpbara då ägaren eller närstående inte betraktas som ägare av kvalificerade andelar i bolaget, ska dock en andel anses kvalificerad under 5 beskattningsår därefter!

Därav namnet 5:25 reglerna (även kallat ”karensbolag”, ”trädabolag” eller ”vilande bolag”). Efter denna karensperiod/trädaperiod upphör således reglerna om kvalificerade andelar (enligt 57 kap 4 § inkomstskattelagen ovan) och kan avyttras enligt reglerna om onoterade aktier som inte är kvalificerade, dvs med 25% kapitalskatt på hela kapitalvinsten.

Kommentar

Återigen poängteras vikten av att du kontaktar en skattejurist som kan granska gällande praxis i förhållande till din situation, så att du uppfyller alla regler innan du sätter ditt bolag i träda. Praxis är omfattande och utökas hela tiden. Det är många som gör misstag!

Fler tips: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.